#EAS-133
Hobotai Silk
Marbleized Resist
Koi on Marine Green
11”x 64”
$110.00

#EAS-133
Hobotai Silk
Marbleized Resist
Koi on Marine Green
11”x 64”