#EAS-115
Hobotai Silk
Shibori
11” x 64”
$40.00

#EAS-115
Hobotai Silk
Shibori
8” x 72”