#EAS-1148
Hobotai Silk
Shibori
11” x 64”
$40.00

#EAS-1148
Hobotai Silk
Shibori
11” x 64”