#EAS-1115
Hobotai Silk
Marbleized Shobori
8” x 72”
$80.00

#EAS-1115
Hobotai Silk
Marbleized Shobori
8” x 72”